එන්න අප හා එක්වන්න

FIGHTING FOR A WORLD REVOLUTIONARY PARTY !!
FORWARD TO THE WORLD REVOLUTION !!!
FORWARD TO THE SOCIALISM IN SRI LANKA !!!

Wednesday, October 18, 2017

අසනි පුවත්පත ඔක්තොබර් කලාපය අන්තර්ජාලය හරහා කියවන්න පහත ඔබන්න

No comments:

Post a Comment