එන්න අප හා එක්වන්න

FIGHTING FOR A WORLD REVOLUTIONARY PARTY !!
FORWARD TO THE WORLD REVOLUTION !!!
FORWARD TO THE SOCIALISM IN SRI LANKA !!!

Friday, October 8, 2010

වැඩකරන ජනතාවගේ අයිතීන් සුරැකීමට පෙරට එමු..ලංකාවේ විප්ලවවාදී පක්ෂය ගොඩනගමු.

වැඩකරන ජනතාවගේ අයිතීන් සුරැකීමට පෙරට එමු..ලංකාවේ විප්ලවවාදී පක්ෂය ගොඩනගමු.

No comments:

Post a Comment