එන්න අප හා එක්වන්න

FIGHTING FOR A WORLD REVOLUTIONARY PARTY !!
FORWARD TO THE WORLD REVOLUTION !!!
FORWARD TO THE SOCIALISM IN SRI LANKA !!!

Sunday, November 21, 2010

A reply to the Council for Social Democracy

The Council for Social Democrats (CSD) describes itself as “a network of individuals and organisations who are striving to develop an alternative socio-economic model in lieu of the existing socio-economic model created by the new world order and the neo-liberal economic policies". In Sri Lanka, where the working class and socialist movement has not yet fully recovered from the defeat of the 1980 general strike, let alone the devastation of the Civil War, any such initiative is to be welcomed. The Council has presented its political rationale in “An Accesses to start a Social Democratic Movement” in order to create, “a process for political dialogue" and it is in the same spirit that we present this reply.

Sunday, November 7, 2010

රුපියල් 8000 කින් වැටුප් වැඩි කිරීම හා වැටුප් විෂමතාවය ඉවත් කිරීමේ වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සමුළුව.

නොවැම්බර් 9 තංගල්ල සමූපාකාර මන්දිර ශාලාවේ දී (සවස 4ට)

නොවැම්බර් 12 ගාල්ල නගර ශාලාවේ දී (සවස 4ට)

සමුළුව අමතන වෘත්තීය සමිති නායකින්.

Sunday, October 24, 2010

සෞඛ්‍ය සේවයේ සුළු සේවා පාලක නිළධාරීන්ට ශක්තිමත් සමිතියක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි ?

රජයේ රෝහලක වෛද්‍යවරුන් හෙදියන් හැරැණු විට ඉතාම වගකිවයුතු රාජකාරි වැඩ කොටසක් ඉටු කරන්නේ කනිශ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලයයි. කනිශ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය සංඛ්‍යාත්මකව වෛද්‍යවරුන්ට සහ හෙදියන්ට වඩා වැඩිය. වෛද්‍යවරුන්ට හෙදියන්ට සේවය සඳහා සහයක සේවාව සපයන්නේ කනිශ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලයයි.

Saturday, October 23, 2010

කතා කළොත් කට කපනවා.

මහින්ද චින්තන ආණ්ඩුවට සහ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිට විරැද්ධව නැඟී සිටියහොත් දැඩි දඬුවම් ලබාදීමට රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ බලධාරීන් කටයුතු යොදා තිබේ.